Oseh Shalom

Hybrid: Camp Havaya Joint Services at Adat Shalom

November 5, 2022    
9:30 am - 12:00 pm

Camp Havaya Shabbaton morning services at Adat Shalom or join via Zoom 

Prayerbook: Shabbat Vehagim